Responsible (new) business development

Kernactiviteit van Pulsar Partners is om het realisatievermogen van ondernemers, bestuurders, directies en hun organisaties te vergroten. Mensen en organisaties hebben elke dag de mogelijkheid om nieuwe, andere wegen in te slaan. Pulsar Partners helpt bij het realiseren van nieuwe business of realiseert uw bestaande business op een nieuwe manier. Profit en not-for-profit.

Duurzame vernieuwing van uw organisatie vergt moed en is een bewuste, ondernemende, persoonlijke keuze. De nieuwe weg kan de start van een onderneming zijn, de groei naar een nieuwe fase of het beëindigen van de activiteiten door overname of stopzetting. Dat kan zowel in een profit als not-for-profit omgeving.

Pulsar Partners richt zich daarbij vooral op ondernemers en organisaties die een waardevolle, verantwoordelijke impact willen hebben voor de komende generaties. Wij helpen u en uw organisatie aan nieuwe impulsen, een gezond rendement, een duurzame visie op ondernemen en het ontwikkelen van menselijk potentieel in uw organisatie. Samen realiseren we een gezond rendement en versterken we uw positie als ondernemer van de toekomst.

Onze missie

Pulsar Partners werkt aan een wereld van liefde. Wij willen een zo groot mogelijke impact creëren door duurzaam samen te werken met autonome partners die bijdragen aan onze missie. Centraal daarin staat vraaggericht werk gebaseerd op wederkerigheid, dienstbaarheid en compassie. Op basis van deze componenten realiseert Pulsar Partners een eerlijke ruil met haar afnemers en haar omgeving en worden mensen gestimuleerd om hun talent te ontwikkelen en tot bloei te brengen.

Onze visie

Ieder mens heeft de het talent en de potentie om ondernemer te zijn. In deze samenleving ziet Pulsar Partners een sterke behoefte ontstaan bij mensen om autonoom te leven en te werken. De omslag van een collectieve identiteit naar meer individuele werk- en samenlevingsvormen stelt nieuwe eisen aan het creëren van waarde toevoegende producten & diensten en de organisatie van arbeid daartoe. Pulsar Partners helpt ondernemers hun droom te realiseren, creëert duurzame samenwerkingsverbanden die direct waarde toevoegen ten behoeve van afnemers en helpt ondernemende mensen hun plek in deze nieuwe werkomgeving in te nemen.

Onze doelstelling

Om haar missie en visie te kunnen realiseren, creëert en ondersteunt Pulsar Partners samenwerkingsverbanden met autonome, ondernemende mensen. Deze samenwerkingsverbanden zijn gericht op het gezamenlijk ontwikkelen en aanbieden van duurzame producten en diensten in een (sociaal) veilige omgeving. In de komende jaren zal worden gewerkt aan nieuwe samenwerkingsverbanden, variërend van participaties tot coöperaties.

Kijk hier voor een uitwerking van onze visie in omdenkende werking van tijd en projectmatig werken.